اجتماعی فرهنگی

۱۰
خرداد
  • shadi shadi
۰۷
خرداد  • shadi shadi
۰۷
خرداد

  • shadi shadi
۰۷
خرداد
  • shadi shadi
۰۷
خرداد
  • shadi shadi
۰۷
خرداد

  • shadi shadi
۰۶
خرداد
  • shadi shadi
۰۵
خرداد

"پیشرفت و تحول، بدون تغییرات غیرممکن است و آنهایی که نمی­توانند آلودگیها را از پنجره ذهنشان پاک کنند و افکارشان را تغییر دهند، هیچ چیز را نمی­توانند تغییر دهند."

چگونه مربی زندگی خود باشیم؟

  • shadi shadi
۰۵
خرداد

در یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست کرد کار عجیبی انجام دهند...

  • shadi shadi
۰۵
خرداد
روش درس خوندن من در ایام امتحانات :
این که نمیاد …
اینم که طولانیه ولش کن …
اینم که تابلویه جوابش چیه !
آخیش ، پاشم برم بیرون !صفایی ندارد ارسطو شدن ، خوشاپرکشیدن ، پرستو شدن !
توکه پر نداری پرستو شوی ؛ بشین درس بخون تا ارسطو شوی !
فرارسیدن ماه امتحانات تسلیت باد !  • shadi shadi